ปีการศึกษา 2563
ชั้น ห้อง นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 2 1
19
14
33
2
0
0
0
รวม
19
14
33
อนุบาล 3 1
6
16
22
2
11
12
23
รวม 17
28
45
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 14 11 25
2 11 12 23
รวม 25 23 48
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 13 10 23
2 9 11 20
รวม 22 21 43
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 10 11 21
2 9 11 20
รวม 19 22 46
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 16 16 32
2 0 0 0
รวม 16 16 32
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 12 12 24
2 13 11 24
รวม 25 23 48
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 15 18 33
2 0 0 0
รวม 15 18 33
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 20 10 30
2 0 0 0
รวม 20 10 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 13 11 24
2 9 12 21
รวม 22 13 45
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 21 16 37
2 0 0 0
รวม 21 16 37
       
รวมทั้งหมด 221 214 435

 

ีการศึกษา 2562
ชั้น ห้อง นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 1 1      
2      
รวม      
อนุบาล 2 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 1 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 2 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 3 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 4 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 5 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 6 1      
2      
รวม      
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1      
2      
รวม      
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1      
2      
รวม      
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1      
2      
รวม      
       
รวมทั้งหมด      

 

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.037-517-237 Fax.037-517-237 E-mail : banwangmai@gmail.com