ปีการศึกษา 2559
ชั้น ห้อง นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 1 1
10
12
22
2
10
12
22
รวม
20
24
44
อนุบาล 2 1
8
10
18
2
7
13
20
รวม
15
23
38
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 14 11 25
2 14 12 26
รวม 28 23 51
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 11 6 17
2 9 10 19
รวม 20 16 36
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 16 7 23
2 16 7 23
รวม 32 14 46
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 13 14 27
2 9 16 25
รวม 22 30 52
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 12 9 21
2 10 11 21
รวม 22 20 42
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 11 10 21
2 7 10 17
รวม 18 20 38
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 13 8 21
2 13 8 21
รวม 26 16 42
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 11 7 18
2 11 7 18
รวม 22 14 36
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 8 8 16
2 7 9 16
รวม 15 17 32
       
รวมทั้งหมด 240 217 457

 

ีการศึกษา 2558
ชั้น ห้อง นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 1 1      
2      
รวม      
อนุบาล 2 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 1 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 2 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 3 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 4 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 5 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 6 1      
2      
รวม      
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1      
2      
รวม      
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1      
2      
รวม      
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1      
2      
รวม      
       
รวมทั้งหมด      
ปีการศึกษา 2557
ชั้น ห้อง นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 1 1      
2      
รวม      
อนุบาล 2 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 1 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 2 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 3 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 4 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 5 1      
2      
รวม      
ประถมศึกษาปีที่ 6 1      
2      
รวม      
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1      
2      
รวม      
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1      
2      
รวม      
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1      
2      
รวม      
       
รวมทั้งหมด      

 

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.037-517-237 Fax.037-517-237 E-mail : banwangmai@gmail.com