หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ปรับปรุง 2550)
   
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
   
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
   
ศิลปะ สุขศึกษา
   
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี
   
อนุบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail : banwangmai@gmail.com