ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านวังใหม่ 2554
รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2555
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2556
   
 

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail : banwangmai@gmail.com