บัญชีประมาณการ งบประมาณ ดำเนินงานสนับสนุนการใช้จ่ายการจัดการศึกษา ประจำปี 2564
 
 
 
 
 
   
 

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail : banwangmai@gmail.com