นายเทอดศักดิ์ วงษ์โพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นายไสว หลีเกษม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นางศิวาพร ธุระ ผู้แทนครู กรรมการ
นายวรเทพ แก้ววงษ์นุกูล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นายรังสิต เจษฎาคม ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ
นายอรุโณทัย พิชิ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นายเอกพงษ์ โสภณจรัสกุล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
นายอิษเรส กุลวงศ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
นางสุภาวดี พาณิชวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายเวียง บันเทิง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายศักดิ์ชัย เทวัญอุทัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายชนะ เตียวสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายอภิรักษ์ กรเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางหลา แสงตระกูลกมล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายจรูญ กำจัดภัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail : banwangmai@gmail.com