ที่ เลขที่
ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก
1 1240 นางสมพร ฟักแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
2 2065 นางศรีประภา วงศ์ละคร ครู - ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย
3 2072 นายยุทธนา จันทร์แสง ครู ครูชำนาญการ ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา
4 2074 นายมนตรี จันทร์เสนา ครู - ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา
5 2076 นายวีระ วีระพันธ์ ครู ครูชำนาญการ ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์
6 2079 นายณรงค์ ลีศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา
7 2082 นางสาวเบญจวรรณ์ จ่าพุลี คร - ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป
8 2086 นางธัญพิชชา สังข์ทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
9 2087 นายประสิทธิ์ ชาญประไพร ครู ครูชำนาญการ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
10 2089 นางสาวสุลิวัลย์ โพธิ์ศรี ครู - การศึกษาบัณฑิต การสอนภาษาไทย
11 2090 นางอัมพรรัตน์ วีระพันธ์ ครู ครูชำนาญการ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
12 2092 นางยุภาวดี เขม่นการไถ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
13 2094 นางสาวนิสา หาญกล้า ครู ครูชำนาญการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
14 2095 นางศิวาพร ธุระ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
15 2097 นางอรพิน ลีศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
16 2157 นางสาวพนิดา พะธะนะ ครู - ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
17 2175 นางเจริญ บุญเล็ก ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต ปฐมวัย
18 - นายสมชาติ หมู่ทอง พนักงานราชการ - ครุศาสตรบัณฑิต พละศึกษา
19 - นางสาวกวิตา มรรคพิมพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ - วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป
             

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail : banwangmai@gmail.com