แบบสำรวจน้ำหนักส่วนสูง
รายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ
แบบขออนุญาตไปอบรม/สัมมนา
รายงานการเข้ารับการอบรม/สัมมนา
รายงานการส่งแผนการเรียนรู้
รายงานการพ้ฒนาตนเอง
แบบการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสอน
บันทึกข้อความ การจัดครูเข้าสอนแทน
ทะเบียนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทะเบียนการไปอบรม/สัมมนา/เป็นวิทยากร
เครื่องมือสังเกตการสอน
แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง
   
 

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail : banwangmai@gmail.com