โรงเรียนบ้านวังใหม่

อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250

โทรศัพท์ 037-517-237 โทรสาร 037-517-237

E-mail: banwangmai@gmail.com

Facebook: http://facebook.com/ banwangmai

 
 

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail : banwangmai@gmail.com