[บทคัดย่อ] การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทย โรงเรียนบ้านวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
   
   
   
 

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail : banwangmai@gmail.com