โรงเรียนบ้านวังใหม่

โดยท่านผอ.สมพร ฟักแก้ว

ได้จัดอบรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET ประจำปี 2563
วันที่ 6-7 มีนาคม 2564
โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com