โรงเรียนบ้านวังใหม่

โดยท่านผอ.สมพร ฟักแก้ว

ยินดีต้อรับ ท่านคณะกรรมประเมินอาหารกลางวัน
วันที่ 17 ธันวาคม 2562

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com