กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านวังใหม่จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ซึ่งมีการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาตร์ด้านต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com