วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สืบเนื่องมาจากการพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาของรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย จึงถือเอาวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์ของไทย
 
   
   
   
   
   
   
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com