โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
 
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังใหม่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการเยาวชนต้านยาเสพติด จาก พี่ๆ ทหาร จังหวัดทหารบก สระแก้ว ค่ายสุรสิงหนาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com