Get ready to be ASEAN
 
นับเวลาถอยหลังอีกไม่ถึง 1 ปี ก็จะเป็นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะนักเรียนได้ตระหนักและมีความรู้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งประชาคมที่เข้มแข็ง หน่วยงานการศึกษาอย่าง สพป. สระแก้ว เขต 1 จึงได้จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน เนื่องในวันอาเซียน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้โรงเรียนบ้านวังใหม่ยังได้จัดนิทรรศการใน 3 ด้าน ด้วยกันคือ ด้านอาเซียน ด้านโรงเรียนในฝัน และด้านศูนย์ PEER
 
   
   
   
   
   
   
   
       
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com