กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพป.สระแก้ว เขต 1
คุรสภา
จังหวัดสระแก้ว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้O-NET
-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2563
 
-ศึกษานิเทศประเมินจุดเน้น สพป. สระแก้ว เขต1
-คณะกรรมการตรวจสอบอาหารกลางวัน
-จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย ในสถานศึกษา
-เข้าค่ายธรรมะ
-ประดับเครื่องหมาย ข้าราชการครู ระดับชำนาญการพิเศษ
-มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
-อบรมการจัดทำหลักสูตรคาวบอย
-อบรมการใช้งานโปรแกรม scratch
-การประเมินสถานศึกษาสีขาว
 

 
การจัดสรรงบประมาณปี 2561
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  [บทคัดย่อ] การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทย โรงเรียนบ้านวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
   

 

 

 

 
การสอบโอเน็ต
การติวโอเน็ต
วันเด็กแห่งชาติ
ศน.ประเมินจุดเน้น
ตรวจสอบอาหารกลางวัน
อบรมป้องกันอัคคีภัยใสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Web Site Hit Counter
   
www.banwangmaischool.com
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.037-517-237 Fax.037-517-237 E-mail : banwangmai@gmail.com